Leveringen

 1. H&C Dwarsfluiten

 

Algemene Levering - en Verkoopvoorwaarden

 

1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of andere rechtsbetrekkingen van H&C Dwarsfluiten, hierna te noemen verkoper en haar afnemers en/of opdrachtgevers, verder te noemen afnemer. De toepasselijkheid van deze algemene levering - en betalingsvoorwaarden wordt door de afnemer aanvaard en door het enkele feit van bestellen, resp. op zicht vragen, huren, het sluiten van een koopovereenkomst of de acceptatie van de levering.

 2. Een algemene verwijzing door de afnemer naar welke andere algemene voorwaarden ook wordt door de verkoper niet aanvaard.

 

2 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle van de verkoper afkomstige goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs en/of tot inlossing van de afgegeven cheques en/of wissels.

 2. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de afnemer geldt dit eigendomsrecht ook op goederen, die eerder door verkoper aan koper werden geleverd en door koper werden betaald, tot maximaal het bedrag van de openstaande vordering plus 25%, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

  De goederen mogen, zolang deze niet volledig zijn betaald, niet worden beleend of verpand of aan derden als zekerheidsstelling worden afgegeven.

 3. Alle in het bezit van de afnemer zijnde goederen die van de verkoper afkomstig zijn worden steeds geacht dezelfde te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit zijnde hoeveelheid goederen naar soort en samnstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaan.

 

3 AANBIEDINGEN EN OPDRACHT

 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn steeds vrijblijvend.

 2. De afnemer is door zijn enkele opdracht  en/of  bestelling gebonden.

 3. Annuleren van een gegeven opdracht kan slechts plaatsvinden met toestemming van de verkoper en voor zover de verkoper schadeloos gesteld wordt. Indien het goederen betreft die speciaal voor de afnemer zijn vervaardigd is teruggave niet mogelijk. 

 

4 PRIJZEN

 1. Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gelden vanaf de plaats van vestiging van de verkoper exclusief B.T.W. en verpakkingskosten; alles tenzij uitdrukkelijk het tegendeel uit de schriftelijke offerte blijkt.

 2. Na datum van de door schriftelijke opdrachtbevestiging optredende verhoging van de kostprijscomponenten, waaronder mede te verstaan is de wijziging van rechten, accijnzen, belastingen of overheidslasten, mogen door de verkoper worden doorberekend. 

 

5 BETALING

 1. De betaling van het op de verkoopfactuur vermelde bedragen dient op een door de verkoper aangegeven wijze te geschieden.

 2. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 3. Reparaties moeten netto contant worden afgerekend.

 4. Schuldvergelijking of andere vormen van compensatie zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

 5. De verkoper heeft het recht van de afnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

 6. Ingaande een maand na factuurdatum wordt op de nog openstaande bedragen een rent in rekening gebracht gelijk aan 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal gelden, vanaf de eerste dag van opeisbaarheid, tot die der algehele betaling, zonder dat ingebrekestelling nodig is.

 7. Indien na sommatie per aangetekend schrijven door de verkoper de betaling achterwege blijft, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de verkoper gerechtigd behalve de vertragingsrente ook incasso -, gerechts - en/ of andere innings kosten, waaronder begrepen de kosten van zijn raadsman in rekening te brengen, met een minimum van 50 euro exclusief B.T.W.

 8. Bij niet betaling als bedoeld in het vorige lid heeft de verkoper het recht de uitvoering van alle door de in gebreke zijnde afnemer bij de verkoper geplaatste orders op te schorten en/ of geheel of gedeeltelijk als vervallen te beschouwen. De deswege voor verkoperontstane schade is voor rekening van de afnemer.

 

6 REPARATIES

 

Ongeacht het recht op retentie, als bedoeld in artikel 1652 van het Burgerlijk Wetboek, zal het de verkoper bij het uitvoeren van een reparatie te allen tijde vrijstaan van de afnemer een gehele of voorlopige gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. De voorlopige vooruitbetaling zal bestaan uit 50 % van het bedrag, dat door de verkoper voor het repareren van het goed wordt geschat. Het resterende bedrag dient bij aflevering van het gerepareerde goed aan de verkoper te worden voldaan.  Wanneer goederen na het verstrijken van de overeengekomen leveringsvoorwaarden en/ of reparatietermijn niet zijn afgenomen door de afnemer staan zij te zijner beschikking voor zijn rekening en risico, terwijl de verkoper gerechtigd is na het verstrijken van een termijn van 6 maanden deze goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het factuurbedrag vermeerderd met de rente en op de opslag en verkoop gevallen kosten.

 

 

7 LEVERTIJD

 1. De levertijd gaat in nadat de opdracht door de verkoper is bevestigd, is slechts bij benadering opgegeven en geenszins de betekenis van een termijn binnen welke de ondernemer verplicht is de levering of reparatie uit te voeren.

 2. De verkoper is gehouden al het redelijkerwijs mogelijke te doen om overeengekomen levertijden aan te houden.

 3. De leveringstijd is geschorst, zodra en zolang de afnemer in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang de goudsmid door overmacht verhinderd is tot levering over te gaan.

 4. In geval van overmacht, waaronder begrepen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van de verkoper, waardoor tijdige nakoming der overeenkomst redelijkerwijs van de verkoper kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zal de levertijd met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd.

 5. Onder overmacht wordt ondermeer begrepen: ziekte gevallen bij de verkoper, oorlog, oorlogsgevaar en oproer, werkstaking, uitsluiting, overheidsmaatregelen, vertraging in tijdig gelaste aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand – hoe dan ook ontstaan - , elektriciteitsstoornis, overstroming, vorst, transportstoornis en in het algemeen bedrijfsstoringen.

 6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak dan ook, doet voor de afnemer geen recht ontstaan op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

 7. Overmacht in de zin als boven bedoeld van leveranciers van de verkoper geldt als overmacht voor de verkoper zelf.

 

8 LEVERING

 1. De goederen gelden als geleverd wanneer zij tegen afgifte van ontvangstbewijs door de afnemer in ontvangst zijn genomen.

 2. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de afnemer het volledige risico.

 3. Eventuele klachten moeten binnen 14 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond van de klachten. De afnemer wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd na het verstrijken van deze termijn, indien niet aldus is gereclameerd.

 4. Buiten hetgeen omschreven is in lid C, is de verkoper tot geen enkele schadevergoeding jegens de koper gehouden.

 5. Ingeval van overmacht heeft de verkoper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

9 CREDITERING

De verkoper is niet verplicht de goederen terug te nemen voor creditering. Wanneer de verkoper hiertoe evenwel toch bereid is dan crediteert hij ten hoogste de historisch betaalde factuurprijs of wel de actuele dagprijs indien deze lager is.

 

a. Opdrachten

Opdrachten dienen door opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk en waar mogelijk schriftelijk te worden verstrekt. Schade of kosten voortvloeiend uit misstanden, verkeerd gegeven of verkeerd begrepen opdrachten, komen ten laste van de opdrachtgeven.

 

De verkoper is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ter reparatie gegeven instrumenten. Opdrachten tot het speciaal vervaardigen of bewerken van instrumenten geschied steeds voor risico van opdrachtgever. de afnemer geeft door middel van enkele aanbiedingen te kennen dat hij alle risico's hieromtrent aanvaardt. een opdracht aan een vertegenwoordiger verstrekt, is eerst aanvaard na schriftelijke bevestiging.

 

b. Ontwerpen

De ontwerpen, tekeningen en modellen zijn evenals het door de verkoper gebezigde gereedschap geestelijk en/of fysiek eigendom van de verkoper, ook indien aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke goedkeuring is het derhalve niet geoorloofd een product, geheel of ten dele, in oorspronkelijke og gewijzigde vorm, of op welke wijze dan ook na te maken en/of te reproduceren.

 

 

10 GARANTIE

Bij alle goederen waarvoor geen speciale garantie geldt moeten reclames binnen 14 dagen na ontvangst van het goed ontvangen worden. Garantieaanspraken alleen tegen overlegging van garantiebewijs of kassabon.

In alle gevallen moet de verkoper in de gelegenheid worden gesteld de reclames te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen. Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de eigenaar, buiten voorkennis van de verkoper geleverde hebben gedaan.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek – resp. importeurs - of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Ten aanzien van de door H&C vervaardigde instrumenten geldt het volgende: de afnemer en alle volgende bezitters van een door H&C vervaardigd instrument zijn verzekerd van een 1 jarige garantie, mits de afnemer het instrument niet doorverkoopt en het tenminste iedere 2 jaar aan de verkoper aanbiedt voor een Service Beurt (schoonmaken, oliën en afstellen) geldt een levenslange garantie op het ontstaan van speling tussen de kleppen en op alle soldeernaden.

 1. Aanspraak op deze garantie geldt niet voor normale slijtage; schade aan het instrument ontstaan door een ongeval of onjuist gebruik; of door corrosie- / oxidevorming ontstaan door transpiratiezuren.

 2. Een door H&C vervaardigde fluitenkop kent een omruilgarantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop, mits de te ruilen fluitenkop in onbeschadigde, onveranderde staat verkeerd en deze te samen met de corpus is aangekocht. Deze omruilgarantie geldt alleen voor de eerste eigenaar/ afnemer. De afnemer die gebruik van de omruilgarantie wil maken zal een rekening toegezonden krijgen voor de verzendkosten.

 

11 IN GEBREKE BLIJVEN

 1. Wanneer de afnemer (opdrachtgever) zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen of verrichte reparaties, niet, niet tijdig en/ of niet volledig nakomt, is de verkoper gerechtigd, zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, nakoming van de overeenkomst te vorderen of de geleverde goederen terug te nemen. De overeenkomst wordt dan ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst. De afnemer (opdrachtgever) moet aan de verkoper alle door de laatstgenoemde geleden schade vergoeden, waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van de teruggenomen goederen op de dag van teruggave.

 2. In geval de afnemer mocht komen te overlijden of onder curatele mocht worden gesteld, aan hem surseance wordt verleend, hij in staat van faillissement wordt verklaard of door derden de aan verkoper in eigendom toebehorende goederen – of een deel daarvan- in beslag worden genomen is lid a van dit artikel van overeenkomstige toepassing onverminderd het in artikel 5 bepaalde.

 

12 ZICHTZENDINGEN

 1. Voor zichtzendingen wordt de afnemer belast met porto- en/ of behandelingskosten.

 2. Voor zichtzendingen dient door de afnemer binnen 8 dagen te worden gerapporteerd of de definitieve koopovereenkomst is afgesloten. Bij overschrijding van deze termijn verliest de afnemer het recht op betalingskorting over de behouden goederen.

 3. Na ontvangst van de zichtzending is de afnemer volledig aansprakelijk voor iedere beschadiging of verandering aan zichtgoederen. Keuzegoederen die zodanig beschadigd zijn dat ze voor verkoop niet meer geschikt zijn worden door hem niet teruggenomen.

 4. Keuzegoederen mogen niet gedemonteerd worden.

 5. Niet behouden keuzegoederen dienen in de originele staat, opmaak en verpakking aangetekend franco en voorzien van een schriftelijk opgave door de afnemer te worden geretourneerd.

 

13 GESCHILLEN

Bij geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement in hetwelk de woon- of vestigingsplaats van de ondernemer is gelegen, gerechtigd kennis te nemen van de zaak.

 

 

14 OVERIGE ONDERWERPEN

 1. Voor zover niet anders is bepaald, vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de afnemer aanleiding geven na het verloop van een jaar sedert de leveringsdatum.

 2. De overeenkomst en alle onderdelen worden beheerst door Nederlands recht en worden geacht in Nederland te zijn gesloten.